Zogo dating

6854933580_2c8b688306_z

In urgente of ernstige gevallen kan ZOGO BV zonder waarschuwing ingrijpen.2.4 Indien naar het oordeel van ZOGO BV hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van ZOGO BV of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is ZOGO BV gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.2 Daarnaast is het verboden bij ZOGO: anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals doorlinken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen; • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.

5.1 Tegen betaling kunt u op ZOGO een advertentie plaatsen.

Na het aanmaken van een advertentie zal ZOGO BV deze publiceren nadat het door u verschuldigde bedrag aan ZOGO BV is voldaan.

4.1 De dienst ZOGO, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van ZOGO BV of diens licentiegevers.

Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan worden zonder aparte schriftelijke toestemming van ZOGO BV, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.5 Indien u informatie stuurt naar ZOGO BV, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor ZOGO.

You must have an account to comment. Please register or login here!